Info voor Ouders

 

Afhankelijk van de noden, mogelijkheden en kwetsbaarheden van jouw kind gebruik ik verschillende methodieken om het therapeutische proces te ondersteunen. U kan bij 'eigenwijsheid' terecht voor psychotherapie en opvoedingsondersteuning.

  

 

Psychotherapie

 

Wanneer kinderen zich niet gelukkig voelen, gaan ze dit soms vertellen maar vaker tonen ze dit in hun gedrag. Sommige kinderen zijn neerslachtig, angstig en teruggetrokken. Andere kinderen vertonen gedragsmoeilijkheden, zijn prikkelbaar en hyperactief.

 

Wanneer ouders hulp zoeken, zal ik in een aantal verkennende gesprekken de problemen in kaart brengen en een voorstel voor begeleiding uitwerken. Indien nodig wordt gestart met een individueel diagnostisch onderzoek. Het therapeutische aanbod kan bestaan uit individuele gesprekken met het kind en/of ouder-kindgesprekken.

 

Ik werk met een integratief kader dat Cliëntgerichte/experiëntiele therapie combineert met cognitieve gedragstherapie. (meer info hier)

 

Een individuele begeleiding van het kind wordt steeds gecombineerd met oudergesprekken waarvan de frequentie in samenspraak met u wordt vastgelegd. Via deze gesprekken blijven we op de hoogte van het functioneren van uw kind thuis en op school. Daarnaast is er ook ruimte om stil te staan bij het ouderschap en de zorg voor een kind met sociaal-emotionele of ontwikkelingsproblemen.

  

 

Opvoedingsondersteuning

Opvoeden is geen kinderspel. Naarmate kinderen opgroeien, hebben ze andere behoeften op vlak van opvoeding.

 

Voor ouders betekent dit dat ze hun aanpak steeds opnieuw in vraag stellen en aanpassen aan de noden van hun kind in ontwikkeling. Soms weten ouders geen antwoord op het gedrag van hun kinderen en raken ze vast in negatieve patronen waar zowel het kind als de ouders onder lijden.

 

Via opvoedingsondersteuning brengen we deze patronen in kaart en zoeken we samen hoe we als ouder een ander antwoord kunnen bieden op het gedrag van het kind. We vertrekken van de sterktes die aanwezig zijn in elk gezin en werken aan de individuele afstemming tussen ouders en kind.