Integratieve therapeut in de experiëntiële en gedragstherapie voor kinderen en jongeren.

 

Er bestaan vier stromingen binnen de psychotherapie. Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, gedragstherapie, psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie, en systeemtherapie. 

 

Cognitieve gedragstherapie is een psychologische behandelmethode die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Vertrekkende vanuit observeerbaar gedrag tracht de therapeute de interacties tussen het denken, de emoties en het gedrag van het kind in kaart te brengen, rekening houdend met de context en omgevingsfactoren. Zo trachten we in te spelen op het leerproces en nieuwe, adequate gedachten en gedragingen aan te leren. 

 

Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie is een belevingsgerichte en inzichtgevende vorm van gesprekstherapie. De cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie beklemtoont dat ieder mens een aangeboren tendens tot groeien heeft en wanneer deze groei stopt, gaat men in therapie op zoek hoe men zich toch verder kan ontwikkelen. 

In de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie is de houding van de therapeut de basis van de therapie. Als therapeute probeer ik mij zo goed mogelijk in de cliënt in te leven. Ik aanvaard je zoals je bent en vel geen oordeel over jou. Je wordt uitgenodigd om stil te staan bij wat je van binnen voelt om zo in contact te komen met je gedachten, gevoelens en wat je in je lichaam gewaar wordt. Dat is de kern waar het om draait in de cliëntgerichte psychotherapie.

 

Als cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeute neem ik niet jouw problemen als uitgangspunt, maar wel jou als gehele persoon. Ik ga samen met jou op zoek naar de betekenis van jouw klachten en problemen in het licht van jouw persoonlijke levenssituatie. In de Experiëntiële benadering staat het contact maken met de eigen onderliggende ervaringsstroom en daar symbolisering voor vinden centraal.  Dit gebeurt in het nabij zijn van een begrijpende, meezoekende, aanvaardende, authentieke en ondersteunende andere.  Dat is wat mensen vooruit helpt in hun therapeutische proces. Die 'andere' wil ik zijn voor de kinderen en jongeren in mijn praktijk. 

 

Vermits kinderen makkelijker hun beleving en emoties in spelvorm uitdrukken, gebruiken integratieve therapeuten vaak speltherapie. In een speltherapie wordt het kind aangemoedigd om via verhalen, gesprekken en spel te vertellen over zijn moeilijkheden. De therapeute helpt het kind om zijn emoties en ervaringen beter te begrijpen en nieuwe manieren te vinden om ermee om te gaan. De therapeut zal een aanvaardende, cliëntgerichte houding aannemen tijdens dit spelproces. 

In spel leert het kind nieuwe ervaringen die zo voor verandering in het dagelijkse leven kunnen zorgen. 

In symbolisch spel geeft de therapeut terug aan het kind wat hij ziet en voelt in de interactie met het kind. Hierin zal het kind zich herkennen en leert zo wat hij voelt en ervaart. Uiteindelijk leert het kind betekenis te geven aan wat het voelt en kan het zichzelf leren regeluren en negatieve emoties verwerken. 

 

Ik integreer in mijn werk technieken vanuit deze therapievormen en ga op zoek welke aanpak het meest aansluit bij de vraag.