PRIVACYVERKLARING

 

Als psychologe hecht ik veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mijn cliënten. Privacy waarborgen is nodig en ik kies ervoor om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Als erkend psycholoog door de Psychologencommissie, houd ik me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Met 'wij' wordt in wat volgt bedoelt: Ik (Leen Eyckmans) als deel van de door de Psychologencommissie erkende groep Psychologen.

In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij deze gegevens willen verzamelen, hoe wij deze willen gebruiken en hoe wij hiermee willen omgaan.

 

Dit brengt mee dat wij in ieder geval

- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Ik ben in persoon verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Leen Eyckmans 

Kuilender 19

2480 Dessel

014/75.63.82

 

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer (bv. het Rijksregisternummer), locatiegegevens, een online identificator (bv. een IP-adres) of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

Welke persoonsgegevens worden bijgehouden?

Vanuit de website www.leeneyckmans.be 

Als je geen contact opneemt en louter de website ‘bezoekt’ houden we geen gegevens bij. Als er gebruik wordt gemaakt van de aanmeldformulieren, worden de gevraagde gegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft) per email doorgezonden naar info@leeneyckmans.be. Tot dit mailadres heb ik, Leen Eyckmans, enkel de toegang. Er worden geen geen bijkomende gegevens verzameld zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Aanmelding via telefoon

Als je enkel contact opneemt met een vraag en je niet aanmeldt of identificeert, dan houden we geen gegevens bij. Als je je aanmeldt voor begeleiding/behandeling dan vragen we om een vlotte dienstverlening te kunnen waarborgen : naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Vanuit het intakegesprek 

Indien hulpverleningstrajecten opgestart worden, zullen volgende persoonsgegevens bijgehouden worden: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer, gegevens huisarts, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft.

 

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

- Om te kunnen deelnemen aan het therapeutisch aanbod (therapie, ouderbegeleiding, ...)

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd wordt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

- Als psycholoog ben ik verbonden aan het beroepsgeheim

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; deze worden bij regelmaat getest en geëvalueerd

Op deze manier nemen we passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Informatie wordt niet zonder toestemming met derden gedeeld.

 

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je verzoek tot inzage, correctie of verwijderen kan je richten tot: info@leeneyckmans.be (Leen Eyckmans: 014/75.63.82)

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Uiterlijk binnen de vier weken zal op dit verzoek gereageerd worden.

 

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij termijnen die wettelijk bepaald zijn. Gezien onze cliëntendossiers vallen onder medische gegevens, is de bewaartermijn hiervan 30 jaar. De bewaartermijn is 7 jaar voor facturatiegegevens uit cliëntenbestanden en facturatiegegevens inzake aangeboden vormingen die dienen als boekhoudkundig verantwoordingsstuk.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken, zo zetten we in op volgende maatregelen:

- Toegang tot digitale persoonsgegevens is gelimiteerd en afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.

- Toegang tot schriftelijke persoonsgegevens worden bewaard achter slot en grendel

- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen zodat alle informatie afgeschermd is.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging in deze privacyverklaring

 Het is mogelijk dat dit privacy beleid en deze verklaring door de psycholoog kan worden veranderd, dit naar aanleiding van verandering in de diensten of geldende regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging gebeurde op 10/10/2018.